Lektorat nemškega jezika 1

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Pri začetnem poučevanju nemškega jezika je poudarek na razvoju vseh štirih jezikovnih spretnostih, in sicer komunikacijske, slušne, bralne in pisne.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet predvideva ravnovesje med strokovnim in pragmatičnim jezikovnim znanjem. Uvodni del je namenjen temu, da študent pridobi osnovno znanje nemškega jezika.
Predznanje ni potrebno.

Vsebina

• Slovnica (osnove morfologije in sintakse): spoznavanje in uporaba osnovnih slovničnih enot v besedilih
• Analiza in tvorjenje krajših nemških besedil iz različnih tematskih sklopov
• Usvajanje besednega zaklada na osnovi različnih tem
• Analiza in interpretacija slušnih in bralnih besedil
• Branje lažjih strokovnih avtentičnih tekstov in usvajanje besednega zaklada posameznega področja

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študentje so sposobni razumeti osnovne slovnične strukture in jih uspešno uporabiti pri tvorjenju govornih in pisanih besedil.

Temeljna literatura in viri

• Passwort Deutsch 1 – Lehr- und Übungsbuch (1-̶ 6). Založba: Klett.
• Böhmer, M., Zoepfer Tassinari, U.: Il tedesco scientifico. Wissenschaftsdeutsch. Corso di
lettura, Bulzoni, Roma 1997
• N. Muster Čenčur: Nemška slovnica po naše; Cankarjeva založba, Ljubljana, 1998
• H. Dreyer, R. Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik; Max Huber
Verlag, München, 2002
• Slovarji nemškega jezika/Dictionaries of the German language

Načini ocenjevanja

Predvidena sta dva kolokvija. Na koncu semestra ima študent pisni in ustni izpit. Če doseže študent na obeh kolokvijih v povprečju 80 % ali več, je oproščen pisnega dela izpita in lahko pristopi k ustnemu delu izpita.

Reference nosilca

Lektorica Tamara Vicman predava nemški jezik na Univerzi v Novi Gorici, in sicer na Fakulteti za humanistiko. Poučuje tudi na različnih stopnjah splošnih in strokovnih tečajev v sosednji Italiji.