Lektorat italijanskega jezika 2

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Študent spoznava moderni italijanski jezik na vseh ravneh, od fonološke do besedilnoskladenjske in se usposablja za uspešno komuniciranje v tem jeziku. Izhodišče je kontrastivno, kar pomeni, da spoznavanje it. jezikovnega sistema poteka preko primerjave s slovenskim.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za vključitev je potrebno predznanje osnovne ravni A1.

Vsebina

Ob temah iz vsakdanjega življenja spoznavanje besednih vrst in stavčnih členov. Obravnava posameznih besednih vrst s poudarkom na tistih, ki so za slovenskega govorca težje obvladljivi: zaimenske oblike s poudarkom na osebnih zaimkih, glagol (sedanjik, dovršni in nedovršni preteklik in prihodnjik). Razvijanje slušnih, govornih, pisnih in bralnih spretnosti s pomočjo ustreznih besedilnih modelov in ob ustreznih avdiovizualnih pripomočkih.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študent usvoji znanja in zmožnosti sporazumevanja v tujem jeziku; sprejemanja besedil, izražanja in razlage pojmov, dejstev, čustev, misli in mnenj; tvorjenja besedil v ustreznih sporočanjskih okoliščinah; sporazumevanja na svojem strokovnem področju razumevanja in sprejemanja različnosti kultur.

Temeljna literatura in viri

• Matteo La Grassa: L'Italiano all'Università 1, Edilingua
• M. Dardano, P. Trifone: La nuova grammatica della lingua italiana, Zanichelli, Bologna, 1997
• R. Lesina: Il manuale di stile, guida alla redazione di documenti, relazioni, articoli, manuali, tesi di laurea. Zanichelli, Bologna, 1986
• M.T. Serafini: Come si scrive, Bompiani, Milano, 1992
• Drugo pri predavanjih in vajah razdeljeno gradivo (enojezični in dvojezični slovar, reklamni oglas, turistični prospekti), odlomki iz književnih del in izvirna publicistična besedila. /Other study materials provided during the lectures and tutorials (mono- and bilingual dictionaries, commercial advertisements, travel brochures), excerpts from literary and non-literary texts.
• Križanke, plakati, učni listi/Crosswords, posters, worksheets

Načini ocenjevanja

Uspešno opravljen kolokvij po prvi polovici predavanj. Uspešno opravljen izpit (pisni in ustni) po končanih predavanjih.

Reference nosilca

Karla Božič je od leta 1977 do upokojitve leta 2010 poučevala italijanski in štiri leta tudi francoski jezik na Srednji ekonomski in trgovski šoli. Vsa leta je poučevala tudi v enotah za odrasle, občasno pa je vodila tečaje za odrasle pri različnih šolah.
Oktobra leta 2000 se je habilitirala za predavateljico in do leta 2007 predavala na Fakulteti za turizem v Portorožu. Leta 2009 je bila imenovana za predavateljico tudi na Višji šoli za poslovno izobraževanje Leila v Ljubljani.
Med svojim rednim delom je bila mentor številnim učiteljem pripravnikom in imela tudi hospitacijske nastope za študente italijanskega jezika s Filozofske fakultete v Ljubljani.
Od leta 1995 do leta 2000 je bila članica republiške maturitetne komisije za italijanščino, ta leta in tudi kasneje pa je sodelovala kot zunanja ocenjevalka ter pri pripravi maturitetnega izpitnega kataloga. Še vedno sodeluje z Državnim izpitnim centrom kot recenzentka izpitnih pol.