Izbrana poglavja iz svetovne književnosti

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Obravnavana dela analiziramo s tematsko-motivnega stališča, s stališča pripovednega gledišča, karakterizacije likov ter notranje in zunanje forme in zgradbe. Zanima nas tudi biografsko ozadje in pa širši družbeni kontekst. Na ta način študenti spoznavajo tudi določena obdobja in pripadajoče literarne trende v britanski in ameriški književnosti.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predavanja so ciklična in v skladu s tem se spreminjajo tudi poglavja iz svetovne književnosti, ki so izpostavljena. Opis kurza bo narejen na primeru britanske in ameriške književnosti. Vključitev v delo je predvsem zanimanje za dela britanske in ameriške literarne scene, predvsem 20. stoletja. Izbrana poglavja so namreč namenjena prav spoznavanju nekaterih temeljnih literarnih umetnin anglo-ameriškega prostora, z nekoliko večjim poudarkom poudarkom na sodobnejših delih (nastalih po 1960). Zaželeno je poznavanje osnov literarne teorije in zgodovine in tudi obče svetovne zgodovine, saj se izbrana literarna dela vedno postavljajo v specifičen socio-historični kontekst, ki ga tudi razložimo.

Vsebina

Kurz izpostavlja dela britanske in ameriške literarne produkcije 20. stoletja. Načrtno so izbrana dela različnih literarnih slogov in trendov, tako da skozi obravnavo analiziramo tudi določene literarne šole in smeri (ki so skozi teorijo prišle v prakso). Pri vsakem delu je natančno razložen tudi zgodovinski, kulturni in družbeni kontekst, ki je umetnine rodil. V ospredju so sledeča literarna dela:

Ameriška književnost:

J. D. Salinger: The Catcher in the Rye (Varuh v rži) (1951)
Ralph Ellison: Invisible Man (Nevidni človek) (1952)
Flannery O'Connor: A Good Man is Hard to Find (Težko je najti dobrega človeka in druge zgodbe) (1955)
Truman Capote: In Cold Blood (Hladnokrvno) (1966)
Kurt Vonnegut: Slaughterhouse 5 (Klavnica 5) (1969)
Don DeLillo: White Noise (Beli šum) (1985)
Toni Morrison: Beloved (Ljubljena) (1987)
Jhumpa Lahiri: zbirka kratkih zgodb Interpreter of Maladies (Tolmač tegob) (1999)

Britanska književnost:

James Joyce: A Portrait of the Artist as a Young Man (Umetnikov mladostni portret) (1916)
Virginia Woolf: Mrs. Delloway (Gospa Delloway) (1925) in esej A Room of One’s Own (Lastna soba) (1928)
Jean Rhys: Wide Sargasso Sea (Široko sargaško morje) (1966)
Arundhati Roy: The God of Small Things (1997)
Zadie Smith: White Teeth (Beli zobje) (2000)

Predvideni študijski rezultati

Študenti spoznajo izbrana dela svetovne književnosti in pripadajoče literarne smeri in tudi z njimi povezane literarne šole. Spoznajo tudi pripadajoč družbeni in zgodovinski kontekst.
Študenti se učijo samostojnega formuliranja idej in konciznega povzemanja idej v obliki seminarskih nalog in odzivov na izpostavljene teme tekom predavanj in seminarja.

Temeljna literatura in viri

Izbor teoretičnih del, ki bodo spremljala obravnavo literarnih del:

• Kos. Pregled svetovne književnosti, 2005.
• J. Baudrillard: Simulaker in simulacija, 1999.
• M. Bradbury: The Modern American Novel, 1992
• Debeljak: Postmoderna sfinga: kontinuiteta modernosti in Postmodernosti, 1989
• Na ruševinah modernosti: institucija umetnosti in njene zgodovinske oblike, 1999.
• L. Flis: Factual Fictions: Narrative Truth and the Contemporary American Documentary Novel, 2010.
• Hutcheon: The Politics of Postmodernism, 1989.
• A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction, 1995.
• F. Jameson: Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism, 1991. Tudi SLO prevod: Postmodernizem. Ljubljana: Analecta, 1992.
• T. Virk: Strah pred naivnostjo: poetika postmodernistične proze, 2000.
• Postmoderna in mlada slovenska proza, 1991.
• Waugh, Patricia. Practicing Postmodernism/ Reading Modernism, 1993.

Načini ocenjevanja

Uspešno opravljeni pisni izpit in seminarska naloga predstavljeni v sklopu vaj. Sodelovanje na predavanjih in vajah ter seminarska naloga sta pogoja za pripustitev k izpitu. Obvezna (80 %) navzočnost na predavanjih in seminarju in sodelovanje v diskusijah. Opravljene obveznosti pri predavanjih in pri seminarskem delu (branje in pisni izdelki): seminarsko delo (2x) in predstavitev, sodelovanje v diskusijah ter sprotni pisni odzivi na brana besedila (40 %). Končni izpit (60 %)

Reference nosilca

Doc. dr. Leonora Flis je docentka za književnost na Fakulteti za humanistiko na Univerzi v Novi Gorici. Predava sodobne literarne teorije, metodologijo medkulturnih študij, izbrana poglavja iz svetovne književnosti (britanska in ameriška književnost) in pa film v odnosu do literature. Poleg tega so njena raziskovalna področja še literarno novinarstvo, dokumentarna literatura in dokumentarni grafični romani oziroma romani v stripu. Ukvarja se tudi s pisanjem knjižnih in filmskih recenzij in s prevajanjem tako strokovne literature kot leposlovja.

Izbor objavljenih del:

Znanstvena monografija

FLIS, Leonora. Factual fictions : narrative truth and the contemporary American documentary novel. Newcastle: Cambridge Scholars, 2010. XII, 254 str. ISBN 9781-4438-24130-2. ISBN 1-4438-2413-5. [COBISS.SI-ID 44359522]

Izvirni znanstveni članek

 1. FLIS, Leonora. Louis Adamič : Slovene-American literary journalism avant la lettre. Slov. stud., 2011, vol. 33, no. 2, str. 115-132. [COBISS.SI-ID 2404091]
 2. FLIS, Leonora. The blending of fact and fiction in three American documentary (crime) narratives. Acta neophilol., 2010, letn. 43, št. 1/2, str. 69-82, 171-172. [COBISS.SI-ID 44265058]
 3. FLIS, Leonora. Documentary narratives in postmodern times : The United States and Slovenia. Slov. stud., 2009, vol. 31, no. 1, str. 31-49. [COBISS.SI-ID 39872098]
 4. FLIS, Leonora. Vznik ameriškega dokumentarnega romana in njegove postmoderne razsežnosti. Primer. književ., 2007, letn. 30, št. 1, str. 153-166. [COBISS.SI-ID 5924126]

Pregledni znanstveni članek

 1. FLIS, Leonora. Literary journalism in Slovenia. Literary journalism, Winter 2012, vol. 6, no. 1, str. 8-10. http://www.davidabrahamson.com/WWW/IALJS/Literary_Journalism_v6n1_WINTER_2012.pdf. [COBISS.SI-ID 2196731]
 2. FLIS, Leonora. Spisana pot v sebe : avtobiografska proza Lojzeta Kovačiča v kontekstu problematike avtobiografskega žanra o polifoniji in dvoglasju. Literatura (Ljublj.), mar. 2011, leto 23, št. 237, str. 189-195. [COBISS.SI-ID 1793787]
 3. FLIS, Leonora. Domačnost izpraznjenega bivanja in ljubezenske slutnje : pregled pripovednega opusa Janija Virka. Literatura (Ljublj.), jul.-avg. 2010, leto 22, št. 229-230, str. 202-218. [COBISS.SI-ID 43532386]
 4. FLIS, Leonora. Racionalna sebičnost kot temeljna vrednota in vrlina. Literatura (Ljublj.), 2010, leto 22, št. 231/232, str. 86-88. [COBISS.SI-ID 1786107]
 5. FLIS, Leonora. Izpiljena sinteza forme in razuma. Literatura (Ljublj.), nov. 2010, leto 22, št. 233, str. 165-171. [COBISS.SI-ID 1785851]
 6. FLIS, Leonora. Slovenia's contemporary poetic endeavors. Bricolage, May 2006, no. 1, str. 29-39. [COBISS.SI-ID 39895650]
 7. FLIS, Leonora. Cultural shades of Slovenia : a brief outlook of Slovenia's literature: discovering the literature of Europe's Terra Incognita. Zarja, Jan./Feb. 2006, vol. 78, issue 1, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 39852386]

Strokovni članek

 1. FLIS, Leonora. Evropski Woody Allen : vnovično iskanje smisla in/ali premagovanje dolgčasa. Dialogi (Maribor), 2011, let. 47, št. 1/2, str. 161-165. [COsBISS.SI-ID 1851131]
 2. FLIS, Leonora. Ekstaza blodenj in bolečine. Dialogi (Maribor), 2011, let. 47, št. 5/6, str. 89-93. [COBISS.SI-ID 2194683]