Metodologija literarnega raziskovanja

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Namen predmeta je spoznavanje pomena in nalog metodologije literarnega raziskovanja, seznanjanje s sodobnimi panogami literarne teorije in z razvojem novih raziskovalnih metod, prepoznavanje in kritično ovrednotenje različnih metodoloških pristopov v znanstvenih literarnovednih besedilih ter usposabljanje za uporabo različnih raziskovalnih metod z vidika sodobnega metodološkega pluralizma.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet se navezuje na uvod v študij slovenske književnosti z literarno teorijo (prvi letnik), na predmeta slovenska in svetovna književnost ter na vse druge literarnovedne predmete.

Vsebina

  • Razčlenjevanje in vrednotenje literarnih del in mesta njihovega avtorja v literarni zgodovini.
  • Nastanek in razvoj metodologije literarne vede od romantike do sodobnosti.
  • Pozitivistična in duhovnozgodovinska metoda, strukturalistična in poststrukturalistična metoda, psihoanalitska in recepcijska metoda (utemeljitelji, poglavitni predstavniki in medsebojni vplivi).
  • Novejše metode literarne vede (ženske študije, kulturni materializem, intertekstualnost, novi historizem, sistemska literarna znanost).
  • Metodološki pluralizem (avtor, družbeno okolje, jezik, zavest, bralec).

Predvideni študijski rezultati

Študenti osvojijo temeljne metode literarne vede. Književno besedilo znajo zato analizirati in interpretirati večsmerno in večplastno.

Temeljna literatura in viri

  • Kos, Janko: Stari in novi modeli literarne zgodovine, ZRC SAZU, Ljubljana 2003.
  • Kos, Janko: Metodološki in ideološki pluralizem v sodobni (postmoderni) literarni vedi, Razpotja slovenske literarne vede, ZRSŠ, Ljubljana 1998.
  • Virk, Tomo: Moderne metode literarne vede in njihove filozofsko teoretske osnove: metodologija 1, FF, Ljubljana 2003.
  • Hladnik, Miran: Količinske in empirične raziskave literature, Slavistična revija 43/3, SDS, Ljubljana 1995.
  • Dovič, Marijan: Sistemske in empirične raziskave literature, ZRC SAZU, Ljubljana 2004.

Načini ocenjevanja

Uspešno opravljeni ustni izpit. Referat, predstavljen v seminarju, je pogoj za pripustitev k izpitu.

Reference nosilca

Doc. Dr. Aleš Vaupotič je predavatelj književnosti na Fakulteti za humanistiko na Unvierzi v Novi Gorici. Ukvarja se z raziskavami literarnega realizma, teorije novomedijske umetnosti ter s teorijo diskurza.

Izbor člankov:

VAUPOTIČ, Aleš. The book and the World Wide Web. Primer. književ., jun. 2012, letn. 35, št. 1, str. 201-211, ilustr. [COBISS.SI-ID 49282658]

VAUPOTIČ, Aleš. Peirceova teorija raziskave kot poetološki model : primer literarnega realizma = Peirce's theory of inquiry as a poetological model : the case of literary realism. V: ŠKULJ, Jola (ur.), HABJAN, Jernej (ur.). Živo branje : literatura, znanost in humanistika : literature, science and the humanities, (Primerjalna književnost, letn. 35, št. 2). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2012, avg. 2012, letn. 35, št. 2, str. 83-93, 225-236. [COBISS.SI-ID 49711970]

VAUPOTIČ, Aleš. Kdo izbere, kaj bralec bere? Kibertekstualna perspektiva = Who chooses what the reader reads? The cybertextual perspective. V: DOVIĆ, Marijan (ur.), HABJAN, Jernej (ur.), VAUPOTIČ, Aleš (ur.). "Kdo izbere?" : Literatura in literarno posredništvo : Literature and literary mediation, (Primerjalna književnost, letn. 33, št. 2). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, avg. 2010, str. 151-161, 321-331. [COBISS.SI-ID 43258466]

VAUPOTIČ, Aleš. Realism revisited : Dicken's Hard Times as a narrativized archive. V: MONTANDON, Alain (ur.). Fortunes et infortunes des genres littéraires, (Caietele Echinox, vol. 16). Cluj-Napoca: Université "Babeş-Bolyai", Le Centre de Recherches sur l'Imaginaire: University Phantasma, The Center for Imagination Studies, 2009, str. 175-185. [COBISS.SI-ID 2190075]

VAUPOTIČ, Aleš. Literarno-estetski doživljaj in novi mediji - prihodnost literature?. Primer. književ., 2007, letn. 30, št. 1, str. 203-216. [COBISS.SI-ID 34809186]