Literatura in druge umetnostne zvrsti

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Postavljamo vprašanja, kako se jezik literature in odra prenašata na film. Spoznavamo
osnovne teoretične pojme filmskega medija, utrjujemo literarno-teoretsko besedišče ter pregledamo povezave in odklone med pripovednim in filmskim diskurzom, ki je,
kot vizualni medij, v svojem nagovarjanju občinstva drugače zasnovan od literarnih
besedil. Obravnavana dela analiziramo s tematsko-motivnega stališča, s stališča pripovednega gledišča, karakterizacije likov ter zunanje forme in zgradbe (slednji imata pri vzporedni obravnavi literature in filma velik pomen).

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za vključitev v delo je predvsem zanimanje za filmsko in literarno umetnost in pa adaptacijske študije, saj je predmet zasnovan predvsem kot kurz o filmski umetnosti, ki je osnovana na literarnih delih. Od študentov se pričakuje vsaj osnovno razumevaje literano-teoretičnih pojmov in poznavanje nekaterih temeljnih postaj in del v zgodovini svetovne in slovenske kinematografije.

Vsebina

Predmet se osredotoča na medsebojno vplivanje in delovanje literature (vključno z dramskimi besedili in stripi) in filma. Ogledamo si, kako literarna (in dramska) besedila prehajajo na filmsko platno in kaj to pomeni za sporočilnost izbrane zgodbe. Filmski medij ima svoje zakonitosti, ki jih v literaturi ne poznamo (fotografija, osvetljava, montaža, posebni učinki, ...) in sprašujemo se, kako adaptacija preobrazi, obogati ali pa morda osiromaši literarno predlogo. Zanima nas tudi, kakšna literarna dela so za filmske priredbe primernejša od drugih in zakaj. Literarna kritika in teorija se tako spojita s filmskimi študijami, to pa daje predmetu interdisciplinarno obeležje.

Med obravnavanimi deli so:

Ne ubijaj slavca (roman Harper Lee, 1960; film To Kill a Mockingbird l. 1962, režija: Robert Mulligan)

Prevzetnost in pristranost (roman Jane Austin, 1813; film Pride and Prejudice l. 2005, režija Joe Wright)

Hamlet (drama William Shakespeare, 1599-1601; izbrana adaptacija iz l. 1996, režija Kenneth Branagh)

Atonement (Pokora) (roman Ian McEwan, 2001; film Atonement l. 2007, režija Joe Wright; primerjava dveh del istega režiserja)

Watchmen (Varuhi) (strip Alan Moore, 1986-1987; film Watchmen l. 2009, režija Zack Snyder)

Črni dnevi in beli dan (roman Dominik Smole, 1958; film Ples v dežju l. 1961, režija Boštjan Hladnik)

Triptih Agate Schwarzkobler (roman Rudi Šeligo, 1968; film Triptih Agate Schwarzkobler l. 1997, režija Matjaž Klopčič)

Predvideni študijski rezultati

Študenti osvojijo terminologijo s področja medkulturnih študij in pripadajoče metodologije. Obenem spoznajo tiste točke, kjer se zlivajo oziroma prekrivajo kulturne študije, antropologija, literarna veda, medijske študije in študije spomina, če naštejemo poglevitna področja. Študenti se naučijo samostojnega formuliranje idej in konciznega povzemanja idej v obliki seminarskih nalog in odzivov na izpostavljene teme.

Temeljna literatura in viri

Zorman, Barbara: Sence besede: filmske priredbe slovenske literature: (1948-1979). Koper: Založna Annales, 2009.
Cartmell, Deborah in Imelda Whelehan. Screen adaption: impure cinema. New York: Palgrave Macmillan, 2010.
Reynolds, Peter, ur. Novel Images: literature in performance. London: Routledge, 1993.
Corrigan, Timothy, ur. Film and Literature: An Introduction and Reader. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1999.
Seger, Linda. The Art of Adaptation: Turning Fact And Fiction Into Film. New York: Owl Books, 1992.
Mcfarlane, Brian. Novel to Film: An Introduction to the Theory of Adaptation. Oxford: Clarendon Press, 1996.
Vankin, Jonathan. Based on a True Story: Fact and Fantasy in 100 Favorite Movies. Chicago: Chicago Review Press, 2005
Štefančič, Marcel, jr. Na svoji zemlji: zgodovina slovenskega filma. Ljubljana: UMco, 2005.
Vrdlovec, Zdenko: Zgodovina slovenskega filma, Didakta, 2010.
Kristin Thompson & David Bordwell (ur.). Svetovna zgodovina filma, Slovenska kinoteka, 2009.

Prebiramo tudi članke iz domačih in tujih filmskih in literarnih revij (Ekran, Film Comment, Cahiers du Cinema Primerjalna književnost, Dialogi).

Načini ocenjevanja

Uspešno opravljeni pisni izpit in seminarska naloga predstavljeni v sklopu vaj. Sodelovanje na predavanjih in vajah ter seminarska naloga sta pogoja za pripustitev k izpitu. Obvezna (80 %) navzočnost na predavanjih in seminarju in sodelovanje v diskusijah. Opravljene obveznosti pri predavanjih in pri seminarskem delu (branje in pisni izdelki): seminarsko delo (2x) in predstavitev, sodelovanje v diskusijah ter sprotni pisni odzivi na brana besedila – 40%. Končni izpit - 60 %.

Reference nosilca

Doc. dr. Leonora Flis je docentka za književnost na Fakulteti za humanistiko na Univerzi v Novi Gorici. Predava sodobne literarne teorije, metodologijo medkulturnih študij, izbrana poglavja iz svetovne književnosti (britanska in ameriška književnost) in pa film v odnosu do literature. Poleg tega so njena raziskovalna področja še literarno novinarstvo, dokumentarna literatura in dokumentarni grafični romani oziroma romani v stripu. Ukvarja se tudi s pisanjem knjižnih in filmskih recenzij in s prevajanjem tako strokovne literature kot leposlovja.

Izbor objavljenih del:

Znanstvena monografija

FLIS, Leonora. Factual fictions : narrative truth and the contemporary American documentary novel. Newcastle: Cambridge Scholars, 2010. XII, 254 str. ISBN 9781-4438-24130-2. ISBN 1-4438-2413-5. [COBISS.SI-ID 44359522]

Izvirni znanstveni članek

 1. FLIS, Leonora. Louis Adamič : Slovene-American literary journalism avant la lettre. Slov. stud., 2011, vol. 33, no. 2, str. 115-132. [COBISS.SI-ID 2404091]
 2. FLIS, Leonora. The blending of fact and fiction in three American documentary (crime) narratives. Acta neophilol., 2010, letn. 43, št. 1/2, str. 69-82, 171-172. [COBISS.SI-ID 44265058]
 3. FLIS, Leonora. Documentary narratives in postmodern times : The United States and Slovenia. Slov. stud., 2009, vol. 31, no. 1, str. 31-49. [COBISS.SI-ID 39872098]
 4. FLIS, Leonora. Vznik ameriškega dokumentarnega romana in njegove postmoderne razsežnosti. Primer. književ., 2007, letn. 30, št. 1, str. 153-166. [COBISS.SI-ID 5924126]

Pregledni znanstveni članek

 1. FLIS, Leonora. Literary journalism in Slovenia. Literary journalism, Winter 2012, vol. 6, no. 1, str. 8-10. http://www.davidabrahamson.com/WWW/IALJS/Literary_Journalism_v6n1_WINTER_2012.pdf. [COBISS.SI-ID 2196731]
 2. FLIS, Leonora. Spisana pot v sebe : avtobiografska proza Lojzeta Kovačiča v kontekstu problematike avtobiografskega žanra o polifoniji in dvoglasju. Literatura (Ljublj.), mar. 2011, leto 23, št. 237, str. 189-195. [COBISS.SI-ID 1793787]
 3. FLIS, Leonora. Domačnost izpraznjenega bivanja in ljubezenske slutnje : pregled pripovednega opusa Janija Virka. Literatura (Ljublj.), jul.-avg. 2010, leto 22, št. 229-230, str. 202-218. [COBISS.SI-ID 43532386]
 4. FLIS, Leonora. Racionalna sebičnost kot temeljna vrednota in vrlina. Literatura (Ljublj.), 2010, leto 22, št. 231/232, str. 86-88. [COBISS.SI-ID 1786107]
 5. FLIS, Leonora. Izpiljena sinteza forme in razuma. Literatura (Ljublj.), nov. 2010, leto 22, št. 233, str. 165-171. [COBISS.SI-ID 1785851]
 6. FLIS, Leonora. Slovenia's contemporary poetic endeavors. Bricolage, May 2006, no. 1, str. 29-39. [COBISS.SI-ID 39895650]
 7. FLIS, Leonora. Cultural shades of Slovenia : a brief outlook of Slovenia's literature: discovering the literature of Europe's Terra Incognita. Zarja, Jan./Feb. 2006, vol. 78, issue 1, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 39852386]

Strokovni članek

 1. FLIS, Leonora. Evropski Woody Allen : vnovično iskanje smisla in/ali premagovanje dolgčasa. Dialogi (Maribor), 2011, let. 47, št. 1/2, str. 161-165. [COsBISS.SI-ID 1851131]
 2. FLIS, Leonora. Ekstaza blodenj in bolečine. Dialogi (Maribor), 2011, let. 47, št. 5/6, str. 89-93. [COBISS.SI-ID 2194683]