Pregled svetovne književnosti I

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Študent pozna historično, kulturno in religiozno oddaljene književnosti, uzavesti razlike med njimi in lastnim, z romantično estetsko paradigmo konstruiranim horizontom.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet se na horizontalni ravni povezuje z literarno teorijo in literarnozgodovinskimi predmeti.

Vsebina

PPregled svetovne književnosti od antičnih in orientalskih književnosti, pa vse do sodobne literature.
Predavanja so po potrebi interdisciplinarno zasnovana. Študentje se bodo med drugim seznanili z ilustrativnimi primeri azijskih religij, z grško mitologijo in filozofijo. Prav tako se bodo seznanili z nekaterimi poglavji iz politične in kulturne zgodovine ter z izbranimi primeri iz umetnostne zgodovine in filmskih studij

Predvideni študijski rezultati

Študent pozna literarna obdobja, dela in avtorje svetovne književnosti, od antike do sodobnosti.

Temeljna literatura in viri

• Janko Kos: Antologija svetovne književnosti, 1. zv. (Orient – Antika – srednji vek). Ljubljana: DZS, 1973.
• Marko Višić: Književnost drevnog Bliskog Istoka. Zagreb: Naprijed, 1993.
• Gustav Schwab: Najlepše antične pripovedke. (Različne izdaje).
• Leksikon Antika. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1998.
• Joël Schmit: Slovar grško-rimske mitologije. 1995.
• Erich Auerbach: Mimesis (izbrana poglavja).
• Mihael Bahtin: Stvaralaštvo Fransoaja Rablea i narodna kultura srednjeg veka i renesanse. Beograd: Nolit, 1978. ALI angl. prevod. (Uvodna študija)
• Harald Bloom: Zahodni kanon. (Izbrana poglavja)
• Ernst Robert Curtius: Evropska literatura in latinski srednji vek. Prev. Tomo Virk in Nada Grošelj. Ljubljana: LUD Literatura, 2002. (Izbrana poglavja)
• Niklas Holzberg: Antični roman: uvod. Ljubljana: ZRC Sazu Agora, 2004. (Izbrana poglavja o Apulejevem Zlatem oslu in Petronijevem Satirikonu)
• Janko Kos: Svetovna književnost.
• Janko Kos: spremna beseda k Grimmelshausnovem Simpliciju.
• Boris A. Novak, ur.: Sonet. Ljubljana: DZS, 2004. (Izbrana poglavja)
• Boris A. Novak: spremna beseda k antologiji Ljubezen iz daljave. V: Ljubezen iz daljave, antologija provansalske ljubezenske lirike. Izbral, prevedel in uredil Boris A. Novak. Ljubljana: Mladinska knjiga (Kondor), 2003.
• Miha Pintarič: Trubadurji. Ljubljana: ZIFF in Študentska založba, 2000.
• Miha Pintarič: Občutje časa v srednjem veku in renesansi. Prev. Nataša Varušak in Saša Jerele. Ljubljana: LUD Literatura, 2005. (Poglavja o Percevalu.)
• Dušan Pirjevec: spremna beseda k Don Kihotu v zbirki Sto romanov.
• Primož Simoniti: spremna beseda k Heliodorovim Etiopskim zgodbam. V: Heliodor, Etiopske zgodbe. Prev. Primož Simoniti. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1977.
• Primož Simoniti: „Petronius Arbiter in njegov Satirikon“. V: Petronius, Satirikon. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1973.
• Paul Veyne: Rimska erotična elegija: ljubezen, poezija in zahod. Ljubljana: Studia humanitatis, 1992.
• Janez Vrečko: Ep in tragedija. Maribor: Obzorja, 1994. (Izbrana poglavja).
• Janez Vrečko: Atiška tragedija. Maribor: Obzorja, 1997. (Izbrana poglavja).
• Janez Vrečko: Od antike do avantgarde. Maribor: Obzorja, 2002. (Izbrana poglavja).

Načini ocenjevanja

Pisni izpit (50%), seminarska naloga (50%). Uspešno opravljena seminarska naloga (s predstavitvijo v seminarju) je pogoj za pristopitev k izpitu.

Reference nosilca

Doc. dr. Leonora Flis je docentka za književnost na Fakulteti za humanistiko na Univerzi v Novi Gorici. Predava sodobne literarne teorije, metodologijo medkulturnih študij, izbrana poglavja iz svetovne književnosti (britanska in ameriška književnost) in pa film v odnosu do literature. Poleg tega so njena raziskovalna področja še literarno novinarstvo, dokumentarna literatura in dokumentarni grafični romani oziroma romani v stripu. Ukvarja se tudi s pisanjem knjižnih in filmskih recenzij in s prevajanjem tako strokovne literature kot leposlovja. Leta 2011 je prejela Fulbrightovo štipendijo za raziskovalno delo na univerzi Columbia v New Yorku.

Izbor objavljenih del:

Znanstvena monografija

FLIS, Leonora. Factual fictions : narrative truth and the contemporary American documentary novel. Newcastle: Cambridge Scholars, 2010. XII, 254 str. ISBN 9781-4438-24130-2. ISBN 1-4438-2413-5. [COBISS.SI-ID 44359522]

Izvirni znanstveni članek

 1. “Joe Sacco in literarno novinarstvo v podobi stripa—preplet literature, stripa, novinarstva in zgodovine” (“Joe Sacco and Graphic Literary Journalism – The Blending of Literature, Comics, Journalism and History”). Primerjalna knjizevnost (Comparative Literature journal), Vol. 37, number 2, August 2014, 195-215.

 2. Guest editor (and contributor of the Introduction) of a special issue of the Literary Journalism Studies journal, focusing on female literary journalists (forthcoming). Spring 2015.

 3. Collection of essays Literature and Multimedia in Late 20th and 21st Century Europe. John Benjamins Press (2014), essay: “Nonfiction Comics as a Medium of Remembrance and Mourning and a Cosmopolitan Genre of Social and Political Engagement.” John Benjamins Press, November 2014.

 4. Louis Adamič : Slovene-American literary journalism avant la lettre. Slov. stud., 2011, vol. 33, no. 2, str. 115-132. [COBISS.SI-ID 2404091]

 5. The blending of fact and fiction in three American documentary (crime) narratives. Acta neophilol., 2010, letn. 43, št. 1/2, str. 69-82, 171-172. [COBISS.SI-ID 44265058]
 6. Documentary narratives in postmodern times : The United States and Slovenia. Slov. stud., 2009, vol. 31, no. 1, str. 31-49. [COBISS.SI-ID 39872098]
 7. Vznik ameriškega dokumentarnega romana in njegove postmoderne razsežnosti. Primer. književ., 2007, letn. 30, št. 1, str. 153-166. [COBISS.SI-ID 5924126]

Pregledni znanstveni članek

 1. Literary journalism in Slovenia. Literary journalism, Winter 2012, vol. 6, no. 1, str. 8-10. http://www.davidabrahamson.com/WWW/IALJS/Literary_Journalism_v6n1_WINTER_2012.pdf. [COBISS.SI-ID 2196731]
 2. Spisana pot v sebe : avtobiografska proza Lojzeta Kovačiča v kontekstu problematike avtobiografskega žanra o polifoniji in dvoglasju. Literatura (Ljublj.), mar. 2011, leto 23, št. 237, str. 189-195. [COBISS.SI-ID 1793787]
 3. Domačnost izpraznjenega bivanja in ljubezenske slutnje : pregled pripovednega opusa Janija Virka. Literatura (Ljublj.), jul.-avg. 2010, leto 22, št. 229-230, str. 202-218. [COBISS.SI-ID 43532386]
 4. Racionalna sebičnost kot temeljna vrednota in vrlina. Literatura (Ljublj.), 2010, leto 22, št. 231/232, str. 86-88. [COBISS.SI-ID 1786107]
 5. Izpiljena sinteza forme in razuma. Literatura (Ljublj.), nov. 2010, leto 22, št. 233, str. 165-171. [COBISS.SI-ID 1785851]
 6. Slovenia's contemporary poetic endeavors. Bricolage, May 2006, no. 1, str. 29-39. [COBISS.SI-ID 39895650]
 7. Cultural shades of Slovenia : a brief outlook of Slovenia's literature: discovering the literature of Europe's Terra Incognita. Zarja, Jan./Feb. 2006, vol. 78, issue 1, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 39852386]
  Strokovni članek
  Professional Article
 8. Evropski Woody Allen : vnovično iskanje smisla in/ali premagovanje dolgčasa. Dialogi (Maribor), 2011, let. 47, št. 1/2, str. 161-165. [COsBISS.SI-ID 1851131]
 9. Ekstaza blodenj in bolečine. Dialogi (Maribor), 2011, let. 47, št. 5/6, str. 89-93. [COBISS.SI-ID 2194683]