Praktično usposabljanje

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za priznanje praktičnega usposabljanja so opravljeni vsi izpiti iz 1. in 2. letnika.

Vsebina

Študenti v izbranem podjetju ali organizaciji na področju gospodarstva, storitvenih dejavnosti, uprave oziroma raziskovalne in razvojne dejavnosti opravijo obvezno 3-tedensko praktično usposabljanje. Praktično usposabljanje temelji na preučevanju kulturne zgodovine, varovanju kulturne dediščine in urejanju dokumentarnega in arhivskega gradiva.
Izbira teme praktičnega usposabljanja:
Fakulteta objavi seznam izbranih sodobnih tem s področja okolja ter pripadajoči seznam podjetij in organizacij, kjer bodo študenti v okviru praktičnega usposabljanja teme preučevali. S pomočjo koordinatorja za praktično usposabljanje, ki na fakulteti skrbi za vzpostavljanje navezav s podjetji/organizacijami ter vodenja seznama tem, si vsak študent iz nabora razpisanih tem izbere temo praktičnega usposabljanja (izjemoma si študent po dogovoru s fakulteto temo in kraj opravljanja praktičnega usposabljanja izbere sam), v okviru katere so opredeljene konkretne naloge in cilji, ki naj bi jih študent v okviru praktičnega usposabljanja v podjetju/organizaciji izpolnil oziroma dosegel. Tema se navezuje na študijski program ter je usklajena z interesi podjetja ali organizacije in naj bi zato zanj(o) predstavljala praktično vrednost. Tema praktičnega usposabljanja je enaka temi diplomskega seminarja, ki ga študenti opravljajo po uspešno zaključenem praktičnem usposabljanju.
Predmet je zasnovan tako, da zahteva individualno delo študenta pod nadzorom mentorja na fakulteti ali mentorja v okviru podjetja/organizacije. Predmet poleg praktičnega dela zahteva tudi iskanje in študij različnih literaturnih virov, vezanih na preučevano problematiko, kar v nadaljevanju študija služi kot podlaga za izdelavo diplomske naloge.