Izbrana poglavja iz politične in kulturne zgodovine Jugoslavije

Cilji in kompetence

Študenti so sposobni kritično ovrednotiti pomen zgodovinskih dogodkov in procesov. Razvijajo sposobnost samostojnega raziskovalnega dela, specifične veščine pisnega in govornega sporočanja ter javnega nastopanja.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Osnovno poznavanje zgodovinskih procesov, ki ga študenti pridobijo pri obveznih predmetih v prvem letniku (Svetovne vojne 20. stoletja in Politična zgodovina Habsburške monarhije v 19. in 20. stoletju).

Vsebina

Študenti pridobijo poglobljen vpogled v zgodovinske silnice ob nastanku Jugoslavije po prvi svetovni vojni, za obdobje med obema svetovnima vojnama v oblikovanje nestabilne demokratične ureditve z izjemno kulturno in socialno raznoliko državo, z raznolikimi pogledi mnenjskih voditeljev na kulturno politiko, za obdobje po drugi svetovni vojni pa v nedemokratično ureditev s paleto raznovrstnih kulturnih in političnih republiških strategij, ki jih je združevala ideološka komunistična podstat.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študentje so sposobni razumeti zgodovinsko dogajanje od začetka 20. stoletja do razpada Jugoslavije (1991/1992). Sposobni so razumeti in analizirati zgodovinska besedila ter kritično ovrednotiti oblikovanje nastavkov moderne in demokratične družbe.

Temeljna literatura in viri

Dimić Ljubodrag: Kulturna politika u Kraljevini Jugoslaviji: 1918-1941. Beograd: Stubovi kulture, 1996–1997 (izbrana poglavja / selected chapters),
Dolenc Ervin: Med kulturo in politiko: kulturnopolitična razhajanja v Sloveniji med svetovnima vojnama. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2010,
Fischer Jasna (ur. et al.): Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije: 1848-1992. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino-Mladinska knjiga, 2005 (izbrana poglavja / selected chapters),
Oset Željko: Zgodovina Slovenske akademije znanosti in umetnosti : prizadevanja za ustanovitev Akademije, ustanovitev in njena prva leta. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2014 (izbrana poglavja / selected chapters),
Peter Vodopivec: Od Pohlinove slovnice do samostojne države: slovenska zgodovina od konca 18. stoletja do konca 20. stoletja. Ljubljana: Modrijanova knjigarna, 2010 (izbrana poglavja / selected chapters).

Načini ocenjevanja

seminarska naloga (50 %) in ustni izpit (50 %).

Reference nosilca

Članki / Papers
LAZAREVIĆ, Žarko. Družba in gospodarstvo med obema vojnama: (vprašanja ravni modernizacij). Zgodovinski časopis, 2013, št. 1/2, str. 110–134, [COBISS.SI-ID 3100788],
LAZAREVIĆ, Žarko. Banking sektor regulation in Yugoslavia in the 1920s and 1930s: Romanian review of financial and banking history, 2011, vol. 1, no. 1, str. 53–76, [COBISS.SI-ID 2983540],
LAZAREVIĆ, Žarko. Economic Integration of Slovenia into Jugoslavia before the Second World War. Studia Historica Slovenica, 2008, št. 1, str. 201–214. [COBISS.SI-ID 942469],
LAZAREVIĆ, Žarko. Prepletenost gospodarstva in nacionalizma v jugoslovanski državi. Prispevki za novejšo zgodovino, 2005, 45, št. 2, str. 31–42. [COBISS.SI-ID 2068084],
LAZAREVIĆ, Žarko. Razkorak med razvitimi in nerazvitimi - zaviralni dejavnik modernizacije Jugoslavije?. Prispevki za novejšo zgodovino, 2002, 42, št. 2, str. 77–88. [COBISS.SI-ID 1382260],
LAZAREVIĆ, Žarko. Na južnih obzorjih: gospodarska izkušnja Slovencev v prvi jugoslovanski državi. Nova revija, 14, št. 156/157 (april/maj 1995), str. 189–208. [COBISS.SI-ID 51773696],
LAZAREVIĆ, Žarko. Slovenska gospodarska prilagajanja v dvajsetem stoletju: iz agrarne družbe v industrijsko. Borec, 1994, 46, št. 529/531, str. 357–367. [COBISS.SI-ID 262493].
Poglavja v znanstveni monografiji / Chapters in Monographs
LAZAREVIĆ, Žarko. Education and economic development in Slovenia: some observations up to WWI. V: VODOPIVEC, Peter (ur.), GABRIČ, Aleš (ur.). The role of education and universities in modernization processes in Central and South-Eastern European counties [i. e. countries] in 19th and 20th century, (Zbirka Vpogledi, 3). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino: Avstrijski znanstveni institut; Wien: Zentrum für Soziale Innovation, 2011, str. 103–114. [COBISS.SI-ID 2918516],
LAZAREVIĆ, Žarko. Yugoslavia: economic aspects of the position between East and West. V: ENDERLE-BURCEL, Gertrude (ur.). Gaps in the iron curtain: economic relations between neutral and socialist countries in cold war Europe. Krakow: Jagiellonian University Press, 2009, 218–225. [COBISS.SI-ID 2605172],
LAZAREVIĆ, Žarko. Slovenija in Jugoslavija - dileme gospodarskega prostora = Slovenia and Yugoslavia - dilemmas of the economic space. V: BALKOVEC, Bojan (ur.). Jugoslavija v času: devetdeset let od nastanka prve jugoslovanske države = Yugoslavia through time: ninety years since the formation of the first state of Yugoslavia, (Historia, 15). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009, str. 179–186. [COBISS.SI-ID 2669172],
LAZAREVIĆ, Žarko. Von der Besatzung zur Liquiderung: das slowenische Bankwesen in den 1940er Jahren. V: AHRENS, Ralf (ur.). Umbrüche und Kontinuitäten in der mitteleuropäischen Kreditwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg, (Geld und Kapital, 2005/06). Stutgart: Franz Steiner Verlag, 2008, str. 47–62. [COBISS.SI-ID 2454388],
LAZAREVIĆ, Žarko. Economy and nationalism in Yugoslavia. V: SCHULTZ, Helga (ur.), KUBŮ, Eduard (ur.). History and culture of economic nationalism in east central Europe, (Frankfurter Studien zur Wirtschafts- und Siozialgeschichte Ostmitteleuropas, Bd. 14). Berlin: Berliner wissenschafts Verlag, 2006, str. 265–277. [COBISS.SI-ID 2120052],
LAZAREVIĆ, Žarko, PRINČIČ, Jože. Slovene-Austrian economic relations, 1945–1991: a view from Slovenia. V: ENDERLE-BURCEL, Gertrude (ur.), STIEFEL, Dieter (ur.), TEICHOVA, Alice (ur.). Zarte Bande: Österreich und die europäischen planwirtschaftlichen Länder = Delicate relationships: Austria and Europe's planned economies, (Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, Sonder bd. 9). Innsbruck: Studien-Verlag, 2006, str. 217–227. [COBISS.SI-ID 2165620].
Znanstvena monografija / Monograph
LAZAREVIĆ, Žarko. Plasti prostora in časa: iz gospodarske zgodovine Slovenije prve polovice 20. stoletja, (Zbirka Razpoznavanja, 10). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2009. 466 str., ilustr. ISBN 978-961-6386-22-7. [COBISS.SI-ID 249091840].