Izbrana poglavja v zgodovini vinogradništva in vinarstva

Cilji in kompetence

Študent se spozna z ključnimi zgodovinskimi momenti vinogradništva in vinarstva v slovenskem prostoru na način, da ga lahko praktično uporablja tako pri oceni lastnih dosežkov kot promociji produktov. Vinogradništvo in vinarstvo v slovenskem prostoru primerja s svetovno situacijo.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti.

Vsebina

Študent se spozna z zgodovino vinogradništva v slovenskem in tudi svetovnem merilu. Poseben poudarek je na opozarjanje vplivanja razvoja vinogradništva in vinarstva sosednjih prostorov na slovenski prostor. Spoznati mora večino avtohtonih sort in vodilne slovenske vinogradnike v zgodovini. Poseben poudarek bo tudi na posledicah trtnih bolezni in ostalih dogodkov, ki so pomembno doprinesle k poteku slovenskega/svetovnega vinogradništva.
Pri vinarstvu bo poudarek na starih merah, posodah in tipih vinskih hramov oziroma zidanic.

Predvideni študijski rezultati

Študent se seznani z zgodovinskim razvojem vinogradništva in vinarstva na slovenskem.

Temeljna literatura in viri

  • Vlado Valenčič, Vinogradništvo. V gospodarska in družbena zgodovina Slovencev, Zgodovina agrarnih panog I, Lj. 1970, str. 279-308. Katalog
  • France Adamič, Oris slovenskega vinogradništva in vinarstva. Ljubljana 1976.
  • Tanja Gomiršek, Rebula nekoč in danes. Nova Gorica 2007
  • Darko Darovec, Dežela refoška. Vinogradništvo in vinarstvo slovenske Istre. Koper 2000 Katalog
  • Peter Stres, Oris preteklosti vinogradništva v Goriških brdih do II. svetovne vojne. Briški zbornik 1999. Katalog
  • Jože Mlinarič, Viniogradi, vinogradništvo in vinska trgovina na mariborskem območju do uničenja vinogradovzaradi trtne uši. V Zbirka ampelografskih upodobitev Vinzenza in Conrada Kreuzerja. Umetniški kabinet Primož Premzel 2001. Katalog
  • Stane Granda, K zgodovini cvička. Otorepčev zbornik. Ljubljana 2005, str. 181- 302 Katalog
  • Yair Margalit Concepts in Wine Technology, 2004. The Wine Appreciation Guild, Ltd, San Francisco, 263 str. Katalog
  • Peter Forrestal. 2001. The Global Encyclopedia of Wine. The Wine Appreciation Guild, San Francisco, 912 str. E-gradivo

Načini ocenjevanja

Sodelovanje pri predavanjih in vajah 30%, seminarska naloga 30%, ustni izpit 40%.

Reference nosilca

Raziskovalno področje Staneta Grande obsega poleg dogajanja v revolucionarnem letu 1848/49 predvsem socialno in gospodarsko zgodovino ter zgodovino Cerkve od srede 18. stoletja do najnovejše dobe. Temeljne probleme slovenske zgodovine, kot na primer zadružništvo, zavarovalništvo, bančništvo, obrt ... raziskuje običajno na mikro nivojih, kjer mu študije omogočajo nova temeljna spoznanja. Značilnost njegovih raziskav je delo na neobjavljenih virih, zlasti na onih v avstrijskih in italijanskih arhivih.
Svoja spoznanja je doslej, razen v člankih, predstavil tudi na številnih mednarodnih simpozijih v Italiji, na Češkem, Madžarskem, Nemčiji, Hrvaškem in v Avstriji.

Izbrane publikacije:

Die slovenisch-kroatischen Beziehungen im Revolutionsjahr 1848/49. Der Prager Slavenkongres 1848. Böhlau, Wien–Köln–Weimar 2000, str. 137–170.

Kulturnoorganizacijska dejavnost veterinarja in zdravnika dr. Janeza Bleiweisa. Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike, 7, 1983, 229–238.

Poskus organizacije slovenskega zavarovalništva v Ljubljani v drugi polovici 19. stoletja. Zgodovina Ljubljane, 1984, 238–244.

Kratek prerez zgodovine gozda in gozdarstva na Slovenskem. Gozdarski študijski dnevi, 1985, 67–73.

Poskus organiziranja slovenske Ljubljanske občne banke (1872). Zgodovina denarstva in bančništva na Slovenskem. Posvetovanje ob štiridesetletnici Denarnega zavoda Slovenije, Ljubljana, 11. in 12. decembra 1984. Ljubljana, 1987, 47–52.

Prispevek plemstva k razvoju turizma na Slovenskem. Razvoj turizma v Sloveniji. 28. zborovanje slovenskih zgodovinarjev. Zbornik referatov. Ljubljana 1996, str. 38–47.

Kmet na Slovenskem Štajerskem in v Prekmurju v letih 1919–1929. Zbornik (Mednarodni kulturnotgodovinski simpozij Modinci 1981) 13, 1981, str. 224–262.

Les paysans slovenes et l Armee francaise avant la constitution des Provinces Illyriennes. Les Relation entre la France et les pays yougoslaves du dixhuitieme au vingtieme siecle. Acte du Colloque France-Yougoslave des Historiens, qui s est tenu a Ljubljana les 26 et 27 septembre 1985. Ljubljana, 1987, str. 22–25.

Das Verhältnis zwischen nationaler und sozialer Frage bei den Slowenen im Jahre 1848/49.
1848/49. Revolutionen in Ostmitteleuropa, str. 245–255. R. Oldenburg Verlag München 1996.

Gospodarske krize na slovenskem prostoru v devetnajstem stoletju. Gospodarske krize in Slovenci. Ljubljana, 1999, str. 27–45.

Narodne razmere v vzhodni Istri v letu 1848/49 Annales 18/99, Series historia et sociologia, 9, 1999, 2, str. 327–346.

Zadružništvo v Gornji Vipavski dolini do konca I. svetovne vojne. Vipavski izbor, Vipava, 1994, 43–63.

Stane Granda, K zgodovini cvička. Otorepčev zbornik. Ljubljana 2005, str. 181- 302.