Izbrana poglavja iz kulturne zgodovine

Cilji in kompetence

• Študente seznaniti z vsebinami, s katerimi bodo poglobili svoje poznavanje lokalne in svetovne zgodovine.
• Sposobni bodo kritične analize problema, predvidevanja rešitev s prenosom lastnih in tujih izkušenj ali s sintezo svojih rešitev glede na posebne razmere. Kompleksno znanje jim bo omogočalo hitrejše prilagajanje tako kulturnozgodovinskih kot zgodovinskih znanj potrebam stroke in družbe.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti.

Vsebina

Predmet bo obravnaval različne kulturnozgodovinske vsebine, s katerimi bodo študentje poglobili svoje humanistično znanje, še posebno s področja kulturne zgodovine.

Predvideni študijski rezultati

Študentje bodo usposobljeni za razpoznavanje kulturnozgodovinskih in splošno družbenih problemov, ki jih bodo reševali s pomočjo postopkov in procesov ter preko kritične in samokritične presoje.

Temeljna literatura in viri

Temeljno literature bo določil predavatelj oziroma predavateljica glede na tematiko predavanj.

Načini ocenjevanja

Način ocenjevanja določi vsakokratni nosilec predmeta.

Reference nosilca

Nosilec predmeta je habilitirani visokošolski učitelj.