Lektorat: nemški jezik II

Cilji in kompetence

Med temeljne izobraževalne cilje predmeta sodi utrjevanje, poglabljanje in širjenje znanja jezika, vaje iz težjih slovničnih struktur, razvijanje razumevalnih sposobnosti pri branih besedilih. Študenti razvijajo sposobnost selektivnega in globalnega pristopa k besedilu, prepoznajo globalno vrednost ter razberejo temeljne misli besedila.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pri predmetu bomo nadgrajevali že usvojeno osnovno znanje nemškega jezika, ki ga je slušatelj usvojil v približno 105-ih učnih enotah v razredu.

Vsebina

Vaje iz težjih slovničnih struktur, razvijanje razumevalnih sposobnosti pri branih besedilih, spoznavanje besedilnih vrst, širjenje in produktivno uporabljanje nemškega besednega zaklada, razumevanje tekstov, pisanih v nemškem jeziku.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Pri predmetu bo študent nadgradil in poglobil znanje nemškega jezika, ki ga je usvojil pri Lektoratu nemškega jezika 1. Izboljšal bo tako pisno kot ustno izražanje, predvsem pa bo še posebej razvijal bralno sposobnost.

Temeljna literatura in viri

• Passwort Deutsch 1, 2 – Lehr- und Übungsbuch Založba: Klett.
• Böhmer, M., Zoepfer Tassinari, U.: Il tedesco scientifico. Wissenschaftsdeutsch. Corso di lettura, Bulzoni, Roma 1997
• Paschke, Peter: Leggere il tedesco per gli studi umanistici. Principianti / Deutsch lesen in den Geisteswissenschaften. Anfänger. Cafoscarina, Venezia 2007
• N. Muster Čenčur: Nemška slovnica po naše; Cankarjeva založba, Ljubljana, 1998
• H. Dreyer, R. Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik; Max Huber Verlag, München, 2002
• Dorothea Lévy-Hillerich, Elena Cickovska, Karmelka Baric: Mit deutsch. Studieren, arbeiten, leben. Arcipelago Edizioni, 2009
• Slovarji nemškega jezika

Načini ocenjevanja

Predvidena sta dva kolokvija. Na koncu semestra ima študent pisni izpit. Če doseže študent na obeh kolokvijih v povprečju 80 % ali več, je izpita oproščen.

Reference nosilca

Margit Horvath je profesorica angleškega in nemškega jezika in si je formalno izobrazbo pridobila z visokošolskim študijem doma in v tujini. Poleg študija germanistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani, je na univerzi v Heidelbergu končala enoletni študij nemščine kot tujega jezika (DaF), pozneje pa podoben specializirani študij (Hochschullehrgang Deutsch als Fremdsprache) na graški univerzi. Pedagoške izkušnje si je pridobila z dolgoletnim poučevanjem. Od leta 1992 je samostojno prirejala in izvajala številne jezikovne programe različnih stopenj za odrasle. Oktobra 2002 je končala podiplomski študij "Executive MBA" na Donavski univerzi v Kremsu, Avstriji.
▪ HORVATH, Margit. Zukunftsperspektive des studienbegleitenden Deutschunterrichts in Slowenien. Scripta manent : revija Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika, ISSN 1854-2042, 2013, vol. 8, 2, str. 36-48, graf. prikazi. http://www.sdutsj.edus.si/ScriptaManent/2013_8_2/Horvath.pdf. [COBISS.SI-ID 4317870]
• HORVATH, Margit, DANKO, Manica, KOVAČ, Polonca, STARE, Janez. Tujejezikovno izobraževanje - analiza potreb in praks tujejezikovnega izobraževanja v slovesnki javni upravi = Fremdsprachenausbildung - Bedarfs- und Erfahrungsanalyse der Fremdsprachenausbildung in der slowenischen öffentlichen Verwaltung. Uprava, ISSN 1581-7555, mar. 2012, letn. 10, št. 1, str. 71-143, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3840174]
• HORVATH, Margit. Zur Qualität des studienbegleitenden Deutschunterrichts nach der Bologna-Reform am Beispel Sloweniens. V: DRUMBL, Hans (ur.). IDT 2013. Band 4 - Sektionen B1, B2, B3, B4, B6, B7, B8, Heterogenität in Lernsituationen. Bozen-Bolzano: Bozen-Bolzano University Press. cop. 2016, ilustr. http://www.unibz.it/it/library/Documents/bupress/publications/fulltext/9788860460868.pdf. [COBISS.SI-ID 4774318]
• DANKO, Manica, HORVATH, Margit, STARE, Janez. Analiza potreb tujejezikovnih zmožnosti študentov Fakultete za upravo UL. V: KLUN, Maja (ur.). Uprava in državljani - partnerji?. V Ljubljani: Fakulteta za upravo. 2008, 10 str. [COBISS.SI-ID 3016366]
• HORVATH, Margit. Vpliv bolonjske prenove na razvoj nemškega jezika stroke v slovenskem visokošolskem prostoru. V: JURKOVIČ, Violeta (ur.). Izzivi poučevanja in raziskovanja tujih jezikov stroke : knjiga povzetkov. Ljubljana: Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika. 2014, str. 5-6. [COBISS.SI-ID 4298414]
• HORVATH, Margit. Studienbegleitender Deutschunterricht in Slowenien. V: LÉVY-HILLERICH, Dorothea (ur.), SERENA, Silvia (ur.). Studienbegleitender Deutschunterricht in Europa : Rückblick und Ausblick: Versuch einer Standortbestimmung, (Lingue d`Europa e del Mediterraneo, I). Roma: Aracne. 2009, str. 372 -414, ilustr. [COBISS.SI-ID 3221678]
• HORVATH, Margit. Deutsch I für Studenten der Fakultät für Verwaltung. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2005. 211 str., ilustr. ISBN 961-6139-59-2. [COBISS.SI-ID 221319168]
• HORVATH, Margit. Nemški poslovni jezik : izbirni predmet. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2012. 93, 45 str. [COBISS.SI-ID 4060078]
• HORVATH, Margit. Deutsch in der Verwaltung II : Wahlfach. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2007. 87 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2862766]
• HORVATH, Margit (avtor, urednik). Nemški jezik I. Izbirni predmet : visokošolski študij Uprava - 1. stopnja, 1. letnik, redni : študijsko gradivo za začetnike 2005/2006. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2006. [loč. pag.], ilustr. [COBISS.SI-ID 2604206]
• HORVATH, Margit (avtor, urednik). Poslovno sporazumevanje v tujem jeziku I - nemščina : študijsko gradivo [za poklic poslovni sekretar]. Popravljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije, 2006. 92 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2604462]
• HORVATH, Margit (avtor, urednik). Poslovno sporazumevanje v tujem jeziku II - nemščina : študijsko gradivo [za poklic poslovni sekretar]. Popravljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije, 2006. 94 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2610862]
• HORVATH, Margit (avtor, urednik). Strokovna terminologija v nemškem jeziku II : za poklic "komercialist/komercialistka". Ljubljana: [Center za poslovno usposabljanje]: GZS, 2006. 90 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2607790]
• HORVATH, Margit (urednik). Strokovna terminologija v nemškem jeziku za 1. letnik : višje strokovno izobraževanje za poklic komercialist/komercialistka, 2005/2006. Ljubljana: Zavod - Izobraževalno razvojni center, 2005. 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2608046]