Politična zgodovina habsburške monarhije v 19. in 20. stoletju

Cilji in kompetence

Namen predmeta je seznaniti študente s politično zgodovino avstrijskega cesarstva (1804–1866) oz. Avstro-Ogrske (1867–1918). Zastavljen je tako, da ni omejen zgolj na slovenski nacionalni prostor, ampak slušatelji spoznajo tudi temeljne razvojne linije politične zgodovine drugih narodov v Srednji Evropi. Cilj predavanj je, da študente vzpodbudijo k intenzivnemu spoznavanju narodov v slovenskem sosedstvu in na celotnem področju nekdanjih skupnih držav (Avstro-Ogrska, SHS, SFRJ). Namen seminarja, ki se vsebinsko navezuje na predavanja, je kritično ovrednotenje slovenske politične publicistike, ki se nanaša na staroavstrijsko obdobje. Študenti se z branjem takratnega časopisja in memoarske literature podrobno seznanijo s problemi slovenskega bivanja v multinacionalni državi in umeščanja slovenske politike v mednarodnih odnosih.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet se povezuje s predmeti Kulturna zgodovina slovenskega prostora, Svetovne vojne 20. stoletja, Kultura regij in obmejnih prostorov, Pravna zgodovina.

Vsebina

Predmet obsega dva tematska sklopa.
Prvi zajema notranjepolitično problematiko; poudarek je na prikazu glavnih idejnopolitičnih tokov (liberalizma, konservativizma, političnega katolicizma, avstromarksizma), strankarskega življenja, parlamentarizma in razvoja nacionalnega vprašanja v multinacionalnem državnem okviru.
Drugi sklop zajema zunanjo politiko habsburške monarhije od napoleonskih vojn in dunajskega kongresa (1815) do prve svetovne vojne. Natančno je ovrednoten status podonavske monarhije v sistemu evropskih velesil. Študenti dobijo vpogled v delovanje in ustroj diplomatskega aparata habsburške monarhije. Poudarek je na prikazu avstro-ogrske politike v Jugovzhodni Evropi, še zlasti v povezavi z južnoslovanskimi nacionalnimi gibanji na Balkanu.
Idejnopolitični tokovi in razvoj nacionalnega vprašanja v habsburški monarhiji
• kohezivne sile habsburške monarhije: dinastija, Cerkev, armada in birokracija
• avstrijsko cesarstvo kot branilec »starega reda«: avstrijski konservativizem
• nacionalna romantika in »pomlad narodov« (1848)
• avstroslavizem
• kontrarevolucija in neoabsolutizem
• obnovitev ustavnega življenja (1861) in vzpon liberalizma
• kompromis krone z Madžari (1867) in značilnosti dualistične ureditve
• češko vprašanje
• pangermanizem
• politični katolicizem
• avstromarksizem
• problemi avstrijskega parlamentarizma in volilna reforma (1907)
• velikoavstrijsko gibanje
• jugoslovansko vprašanje
• reformni načrti avstrijskih vladnih krogov med prvo svetovno vojno
Habsburška monarhija v sistemu evropskih velesil
• oblikovalci zunanje politike: cesar in ministri
• diplomatski aparat habsburške monarhije
• Avstrija in napoleonske vojne
• dunajski kongres (1815) in »sveta aliansa«
• razpad »evropskega koncerta« velesil
• habsburški boj za primat v nemškem prostoru
• berlinski kongres (1878) ter okupacija Bosne in Hercegovine
• »dvozveza« z Nemčijo
• »zveza treh cesarjev«
• problemi avstrijsko-italijanskega sodelovanja v »trozvezi«
• aneksija Bosne in Hercegovine (1908)
• avstrijska politika med balkanskimi vojnami (1912/1913)
• Avstro-Ogrska in velesile na predvečer prve svetovne vojne
• odnosi med centralnimi silami med prvo svetovno vojno
• avstrijski poskusi sklenitve separatnega miru in odnos antantnih sil do avstrijskega problema

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študentje so sposobni razumeti zgodovinsko dogajanje od začetka 19. stoletja do prve svetovne vojne. Sposobni so razumeti in analizirati zgodovinska besedila ter kritično ovrednotiti oblikovanje nastavkov moderne in demokratične družbe.

Temeljna literatura in viri

Temeljna literatura:

 • Francis Roy Bridge, The Habsburg Monarchy among the Great Powers 1815-1918 (New York-Oxford-Munich 1990)
 • Robert A. Kann, The Multinational Empire. Nationalism and National Reform in the Habsburg Monarchy 1848-1918, I-II (New York 1950) [razširjena nemška izdaja: Das Nationalitätenproblem der Habsburgermonarchie. Geschichte und Ideengehalt der nationalen Bestrebungen vom Vormärz bis zur Auflösung des Reiches im Jahre 1918, I-II (Veröffentlichungen der Arbeitsgemeinschaft Ost 4, 5, Graz-Köln 1964)]
 • Henry A. Kissinger, Obnovljeni svijet. Metternich, Castelreagh i problemi mira 1812-1822 (Zagreb 1976)
 • Vasilij Melik, Volitve na Slovenskem 1861-1918 (Ljubljana 1965)
 • Helmut Rumpler, Eine Chance für Mitteleuropa. Bürgerliche Emanzipatiom und Staatsverfall in der Habsburgermonarchie (Österreichische Geschichte 1804-1914, Wien 1997)
 • Alan Sked, The Decline and Fall of the Habsburg Empire 1815-1918 (Harlow ²2001)
 • Alan John Percival Taylor, Habsburška monarhija 1815-1918. Zgodovina avstrijskega cesarstva in Avstro-Ogrske (Ljubljana 1956)
 • Adam Wandruszka in Peter Urbanitsch (uredila), Die Habsburgermonarchie 1848-1918, III/1-2 (Wien 1980) in VI/1-2 (Wien 1989 in 1993)
 • Fran Zwitter, Nacionalni problemi v habsburški monarhiji (Ljubljana 1962)

Dopolnilna literatura:

 • Feliks J. Bister, Anton Korošec, državnozborski poslanec na Dunaju. Življenje in delo 1872-1918 (Ljubljana 1993)
 • Jean-Paul Bled, Franc Jožef (Ljubljana 1990)
 • Gordon Brook-Shepherd, Poslednji Habsburžan (Ljubljana 1972)
 • Janez Cvirn, Trdnjavski trikotnik. Politična orientacija Nemcev na Spodnjem Štajerskem (1861-1914) (Maribor 1997)
 • Igor Grdina, Slovenci med tradicijo in perspektivo. Politični mozaik 1860-1918 (Ljubljana 2003)
 • William M. Johnston, Austrijski duh. Intelektualna i društvena povijest 1848-1938 (Zagreb 1993)
 • Harald Havas, Habsburger Sammelsurium (Wien-Graz-Klagenfurt 2006)
 • Lothar Höbelt, Kornblume und Kaiseradler. Die deutschfreiheitlichen Parteien Altösterreichs 1882-1918 (Wien-München 1993)
 • Golo Mann, Friedrich von Gentz. Geschichte eines europäischen Staatsmannes (Frankfurt/M-Berlin-Wien 1972)
 • Egon Pelikan, Akomodacija ideologije političnega katolicizma na Slovenskem (Maribor 1997)
 • Janko Pleterski, Dr. Ivan Šušteršič. Pot prvaka slovenskega političnega katolicizma (Ljubljana 1998)
 • Andrej Rahten, Slovenska ljudska stranka v dunajskem parlamentu. Slovenska parlamentarna politika v habsburški monarhiji 1897-1914 (Celje 2001)
 • Andrej Rahten, Pozabljeni slovenski premier. Politična biografija dr. Janka Brejca (1869-1934) (Celovec-Ljubljana-Dunaj 2002)
 • Andrej Rahten, Zavezništva in delitve. Razvoj slovensko-hrvaških političnih odnosov v habsburški monarhiji 1848-1918 (Ljubljana 2005)
 • Joseph Roth, Radetzkyjeva koračnica (Ljubljana 1982)
 • Franc Rozman et al. (ur.), Baron Josef Schwegel. Spomini in pisma (Mengeš 2007)
 • Helmut Rumpler, Max Hussarek. Nationalitäten und Nationalitätenpolitik in Österreich im Sommer des Jahres 1918 (Studien zur Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie 4, Graz-Köln 1965)
 • Helmut Rumpler, Das Völkermanifest Kaiser Karls vom 16. Oktober 1918. Letzter Versuch zur Rettung der Habsburgermonarchie (München 1966)

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga in ustni izpit.

Reference nosilca

Prof. ddr. Igor Grdina je redni profesor in znanstvenik svetnik.

Grdina Igor: Ivan Hribar: "jedini resnični radikalec slovenski". Ljubljana 2010

Grdina Igor: Preroki, doktrinarji, epigoni : idejni boji na Slovenskem v prvi polovici 20. stoletja. Ljubljana 2005

Grdina Igor: Slovenci med tradicijo in perspektivo : politični mozaik 1860-1918, Ljubljana 2003

Grdiba Igor: Ipavci : zgodovina slovenske meščanske dinastije. Ljubljana 2002

Grdina Igor: Od rodoljuba z dežele do meščana. Ljubljana 1999