Lektorat: nemški jezik I.

Cilji in kompetence

Pri začetnem poučevanju nemškega jezika je poudarek na razvoju vseh štirih jezikovnih spretnostih, in sicer komunikacijske, slušne, bralne in jezikovne oziroma sposobnosti pisanja besedil v nemškem jeziku. Vzporedno bo študent spoznaval enostavnejše avtentične tekste in s tem usvojil ustrezno besedišče tega področja.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet predvideva ravnovesje med strokovnim in pragmatičnim jezikovnim znanjem. Uvodni del je namenjen temu, da študent pridobi osnovno znanje nemškega jezika.
Predznanje ni potrebno.

Vsebina

• Slovnica (osnove morfologije in sintakse): spoznavanje in uporaba osnovnih slovničnih enot v besedilih
• Analiza in tvorjenje krajših nemških besedil iz različnih tematskih sklopov
• Usvajanje besednega zaklada na osnovi različnih tem
• Analiza in interpretacija slušnih in bralnih besedil
• Branje lažjih strokovnih avtentičnih tekstov in usvajanje besednega zaklada posameznega področja

Predvideni študijski rezultati

Študentje so sposobni razumeti osnovne slovnične strukture in jih uspešno uporabiti pri tvorjenju govornih in pisanih besedil. Uspešno berejo enostavnejša avtentična besedila.

Temeljna literatura in viri

• Passwort Deutsch 1 – Lehr- und Übungsbuch (1-̶ 6). Založba: Klett.
• Böhmer, M., Zoepfer Tassinari, U.: Il tedesco scientifico. Wissenschaftsdeutsch. Corso di
lettura, Bulzoni, Roma 1997
• N. Muster Čenčur: Nemška slovnica po naše; Cankarjeva založba, Ljubljana, 1998
• H. Dreyer, R. Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik; Max Huber
Verlag, München, 2002
• Slovarji nemškega jezika

Načini ocenjevanja

Predvideni so trije kolokviji. Na koncu leta ima študent pisni (90%) in ustni izpit (10%). Če doseže študent na vseh kolokvijih v povprečju 80 % ali več, je oproščen pisnega dela izpita in lahko pristopi k ustnemu delu izpita.

Reference nosilca

Margit Horvath je profesorica angleškega in nemškega jezika in si je formalno izobrazbo pridobila z visokošolskim študijem doma in v tujini. Poleg študija germanistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani, je na univerzi v Heidelbergu končala enoletni študij nemščine kot tujega jezika (DaF), pozneje pa podoben specializirani študij (Hochschullehrgang Deutsch als Fremdsprache) na graški univerzi. Pedagoške izkušnje si je pridobila z dolgoletnim poučevanjem. Od leta 1992 je samostojno prirejala in izvajala številne jezikovne programe različnih stopenj za odrasle. Oktobra 2002 je končala podiplomski študij "Executive MBA" na Donavski univerzi v Kremsu, Avstriji.
▪ HORVATH, Margit. Zukunftsperspektive des studienbegleitenden Deutschunterrichts in Slowenien. Scripta manent : revija Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika, ISSN 1854-2042, 2013, vol. 8, 2, str. 36-48, graf. prikazi. http://www.sdutsj.edus.si/ScriptaManent/2013_8_2/Horvath.pdf. [COBISS.SI-ID 4317870]
• HORVATH, Margit, DANKO, Manica, KOVAČ, Polonca, STARE, Janez. Tujejezikovno izobraževanje - analiza potreb in praks tujejezikovnega izobraževanja v slovesnki javni upravi = Fremdsprachenausbildung - Bedarfs- und Erfahrungsanalyse der Fremdsprachenausbildung in der slowenischen öffentlichen Verwaltung. Uprava, ISSN 1581-7555, mar. 2012, letn. 10, št. 1, str. 71-143, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3840174]
• HORVATH, Margit. Zur Qualität des studienbegleitenden Deutschunterrichts nach der Bologna-Reform am Beispel Sloweniens. V: DRUMBL, Hans (ur.). IDT 2013. Band 4 - Sektionen B1, B2, B3, B4, B6, B7, B8, Heterogenität in Lernsituationen. Bozen-Bolzano: Bozen-Bolzano University Press. cop. 2016, ilustr. http://www.unibz.it/it/library/Documents/bupress/publications/fulltext/9788860460868.pdf. [COBISS.SI-ID 4774318]
• DANKO, Manica, HORVATH, Margit, STARE, Janez. Analiza potreb tujejezikovnih zmožnosti študentov Fakultete za upravo UL. V: KLUN, Maja (ur.). Uprava in državljani - partnerji?. V Ljubljani: Fakulteta za upravo. 2008, 10 str. [COBISS.SI-ID 3016366]
• HORVATH, Margit. Vpliv bolonjske prenove na razvoj nemškega jezika stroke v slovenskem visokošolskem prostoru. V: JURKOVIČ, Violeta (ur.). Izzivi poučevanja in raziskovanja tujih jezikov stroke : knjiga povzetkov. Ljubljana: Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika. 2014, str. 5-6. [COBISS.SI-ID 4298414]
• HORVATH, Margit. Studienbegleitender Deutschunterricht in Slowenien. V: LÉVY-HILLERICH, Dorothea (ur.), SERENA, Silvia (ur.). Studienbegleitender Deutschunterricht in Europa : Rückblick und Ausblick: Versuch einer Standortbestimmung, (Lingue d`Europa e del Mediterraneo, I). Roma: Aracne. 2009, str. 372 -414, ilustr. [COBISS.SI-ID 3221678]
• HORVATH, Margit. Deutsch I für Studenten der Fakultät für Verwaltung. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2005. 211 str., ilustr. ISBN 961-6139-59-2. [COBISS.SI-ID 221319168]
• HORVATH, Margit. Nemški poslovni jezik : izbirni predmet. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2012. 93, 45 str. [COBISS.SI-ID 4060078]
• HORVATH, Margit. Deutsch in der Verwaltung II : Wahlfach. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2007. 87 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2862766]
• HORVATH, Margit (avtor, urednik). Nemški jezik I. Izbirni predmet : visokošolski študij Uprava - 1. stopnja, 1. letnik, redni : študijsko gradivo za začetnike 2005/2006. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2006. [loč. pag.], ilustr. [COBISS.SI-ID 2604206]
• HORVATH, Margit (avtor, urednik). Poslovno sporazumevanje v tujem jeziku I - nemščina : študijsko gradivo [za poklic poslovni sekretar]. Popravljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije, 2006. 92 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2604462]
• HORVATH, Margit (avtor, urednik). Poslovno sporazumevanje v tujem jeziku II - nemščina : študijsko gradivo [za poklic poslovni sekretar]. Popravljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije, 2006. 94 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2610862]
• HORVATH, Margit (avtor, urednik). Strokovna terminologija v nemškem jeziku II : za poklic "komercialist/komercialistka". Ljubljana: [Center za poslovno usposabljanje]: GZS, 2006. 90 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2607790]
• HORVATH, Margit (urednik). Strokovna terminologija v nemškem jeziku za 1. letnik : višje strokovno izobraževanje za poklic komercialist/komercialistka, 2005/2006. Ljubljana: Zavod - Izobraževalno razvojni center, 2005. 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2608046]