Lektorat: italijanščina I

Cilji in kompetence

Študent spoznava moderni italijanski jezik na vseh ravneh, od fonološke do besedilnoskladenjske in se usposablja za uspešno komuniciranje v tem jeziku. Izhodišče je kontrastivno, kar pomeni, da spoznavanje it. jezikovnega sistema poteka preko primerjave s slovenskim.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za vključitev ni potrebno predznanje italijanščine.

Vsebina

Ob temah iz vsakdanjega življenja spoznavanje besednih vrst in stavčnih členov. Obravnava posameznih besednih vrst s poudarkom na tistih, ki so za slovenskega govorca težje obvladljivi: člen, predlog, samostalniški spol in število in pridevnik (pozicija, poudarjanje). Razvijanje slušnih, govornih, pisnih in bralnih spretnosti s pomočjo ustreznih besedilnih modelov in ob ustreznih avdiovizualnih pripomočkih.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študent usvoji znanja in zmožnosti sporazumevanja v tujem jeziku; sprejemanja besedil, izražanja in razlage pojmov, dejstev, čustev, misli in mnenj; tvorjenja besedil v ustreznih sporočanjskih okoliščinah; razumevanja in sprejemanja različnosti kultur.

Temeljna literatura in viri

• Matteo La Grassa: L'Italiano all'Università 1, Edilingua
• M. Dardano, P. Trifone: La nuova grammatica della lingua italiana, Zanichelli, Bologna, 1997
• Drugo pri predavanjih in vajah razdeljeno gradivo (enojezični in dvojezični slovar, reklamni oglas, prospekti)/Other study materials provided during the lectures and tutorials (mono- and bilingual dictionaries, commercial advertisements, brochures)
• Križanke, plakati, učni listi

Načini ocenjevanja

Uspešno opravljen kolokvij po prvem semestru. Uspešno opravljen pisni (60%) in ustni izpit (40%) po končanih predavanjih.

Reference nosilca

Ennio Francavilla is Italian language lecturer at UNG and tenured teacher of Italian, Latin, History and Geography at high-school “Giosuè Carducci-Dante Alighieri” of Trieste.

EDUCATION

• Second level degree in “Lettere” (Humanities) released by Università degli Studi di Trieste ;
• Teaching Aptitude in Latin and Greek at public high schools of Spain released by Ministerio de la Cultura de Espana;
• Teaching Aptitude in Latin, Greek, Italian, History and Geography at public middle and high schools released by Italian Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

JOURNAL ARTICLES

“Italiano o Itanglese?” in on-line revue “Revista de Italiano“ (n.6/2014) edited by Italian Department of Universidade do Estado do Rio de Janeiro (http://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/revistaitalianouerj/article/view/21065);

“Sulla lingua globalizzata: per un possibile approccio al tema della giustizia linguistica” in on-line journal Agoravox (12/01/2015)
(http://www.agoravox.it/Sulla-Lingua-Globalizzata-per-un.html).

MONOGRAPHS

Travel guide book “Ecuador e Galapagos” (texts and photos) edited by Polaris Editore, Faenza (2006, 2a ed. 2013).

CONTRIBUTIONS AT THE CONFERENCES

“La precarizzazione della scuola” (Trieste, Convegno “Il futuro compromesso”, CESP- Centro studi per la scuola pubblica, 22/2/2010).

“Il russo nell'italiano/l'italiano nel russo” at languages school"Язык для Успеха" (28/3/2015, Cheboksary, Russia).