Arhivistika

Cilji in kompetence

Poznavanje organizacije arhivskega gradiva, arhivskih načel, strukture institucij, razvoj teh skozi zgodovino, različnih zvrsti arhivskega gradiva, ter predpisov, ki urejajo arhivsko dejavnost.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Zahteva se srednješolsko znanje zgodovine.

Vsebina

Namen tega predmeta je izobraževanje študentov za delo v arhivih državnih in zasebnih ustanovah ter. Poleg teoretičnega dela mora kandidat opraviti še najmanj mesec prakse v eni arhivskih ustanov in v zvezi s tem napisati seminarsko nalogo, ki je pogoj za opravljanje izpita.

Predvideni študijski rezultati

Sposobnost dela z arhivskim gradivom, znanje interpretacije, strukture, razvrščanja arhivskih dokumentov, znanje priprave arhivskih pomagal, ter so usposobljeni za strokovno delo z arhivi.

Temeljna literatura in viri

S.Vilfan, J. Žontar, Arhivistika Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana, 1973,
J. Žontar, Arhivska veda v 20. stoletju. Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, 2003,
J. Žontar, Priročniki in karte o organizacijski strukturi v deželah Koroški, Kranjski, Primorju in Štajerski do leta 1918. Zgodovinsko-bibliografski vodnik. Graz-Klagenfurt-Ljubljana-Gorizia-Trieste 1988, str. 64–106,
S. Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev od naselitve do zloma stare Jugoslavije, Ljubljana 1961 (vsebine, ki se nanašajo na zvrsti arhivskega gradiva).

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga in ustni izpit.

Reference nosilca

Košir, Matevž: Arhivistika: pot do samostojne znanstvene discipline. Arhivi: glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije ISSN: 0351-2835.- Letn. 25, št. 1 (2002), str. 295–301,
Košir, Matevž: Splošna deklaracija o arhivih in sodobna arhivska paradigma. TI=Arhivi: glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije ISSN: 0351-2835.- Letn. 33, št. 2 (2010), str. 309–318,
Košir, Matevž: Dolga pot domov - arhivska restitucija: poseben pomen arhivov, kot se kaže ob restituciji arhivov iz Rusije. TI=Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije ISSN: 0351-2835.- Letn. 35, št. 1 (2012), str. 129–148,
Košir, Matevž: Od načel Mednarodnega arhivskega sveta o dostopnosti arhivskega gradiva do kritičnih pripomb k predlogu nove evropske uredbe o varstvu osebnih podatkov. TI=Arhivi: glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije ISSN: 0351-2835.- Letn. 36, št. 1 (2013), str. 75–83,
Melik, Jelka; Košir, Matevž: Sensitive archives. TI=Atlanti ISSN: 1318-0134.- Special edition (2013), str. 129–136.