Svetovne vojne 20. stoletja

Cilji in kompetence

Študente seznaniti z vsebinami, s katerimi bodo poglobili svoje poznavanje lokalne, regionalne in svetovne zgodovine.
Študentje bodo skozi zgodovino prepoznavali temeljne mehanizme oblikovanja modernega spomina; gre za splet posameznosti in splošnosti, konkretnega in abstraktnega.
Sposobni bodo kritične analize problema, predvidevanja rešitev s prenosom lastnih in tujih izkušenj ali s sintezo svojih rešitev glede na posebne razmere. Kompleksno znanje jim bo omogočalo hitrejše prilagajanje tako kulturnozgodovinskih kot zgodovinskih znanj potrebam stroke in družbe.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Zahteva se srednješolsko znanje zgodovine.

Vsebina

Predmet bo obravnaval vojne kot kulturnozgodovinski fenomen, ter njihove razsežnosti in vplive, od socialnih, političnih, gospodarskih do kulturnih. Predstavljeni bodo procesi oblikovanja modernega spomina, z branjem in prepoznavanjem različnih virov, na katerih je mogoče utemeljevati moderni spomin. Temelj študija bodo socialna zgodovina in preučevanje vsakdanjega življenja, zgodovina mentalitete, procesi razvijanja t. i. modernega spomina, ki so jih sprožale sodobne vojne. Predavanja bodo zato zajemala doživljanje vojne pri malem človeku (vojaku, otroku) nasproti elitam in procese emancipiranja žensk. Prva svetovna vojna bo predstavljena kot ločnica v zgodovini 20. stoletja. Predmet bo obravnaval tudi zgodovinski razvoj in učinke totalitarnih ideologij 20. stoletja ter njihov pohod v 2. svetovni vojni, ki bo predstavljena kot vrhunec stoletja naraščajočega nasilja med evropskimi silami na celini in izven nje.

Predvideni študijski rezultati

Študentje bodo usposobljeni za razpoznavanje kulturnozgodovinskih in splošno družbenih problemov, ki jih bodo reševali s pomočjo postopkov in procesov ter preko kritične in samokritične presoje.
S preučevanjem raznolikih spominov navojno bodo študentje mogli prepoznati različne nivoje zgodovinskega spoznanja in spomina.
Študentje bodo vrednotili dogajanja v preteklosti in oblikovali oseben pristop k obravnavanju predlaganih tem.

Temeljna literatura in viri

 E. J. Hobsbawm, Čas skrajnosti (v hrv. Doba ekstrema:1914-1991 , v angl. The Age of Extremes). Svetovna zgodovina 1914 – 1991. Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana, 2000 (izbrana poglavja).
 M. Mazower, Temna celina. Dvajseto stoletje v Evropi. Mladinska knjiga, Ljubljana, 2002 (izbrana poglavja).
 Susan Rubin Suleiman: Crises of Memory and the Second World War (Harvard University Press 2008) (izbrana poglavja).
 Petra Svoljšak, Gregor Antoličič, Leta strahote. Slovenci in prva svetovna vojna, 2019.
 Katrin Boeckh, Sabine Rutar (eds.), The Balkan Wars from Contemporary Perception to Historic Memory (izbrana poglavja).
 Spomini, dnevniki in pisma vojakov (izbrana poglavja).
 Paul Fussell, The Great War and Modern Memory New York, Oxford University Press, 1975 (izbrana poglavja).
 Keith Lowe, Podivjana celina: Evropa po drugi svetovni vojni, 2015 (izbrana poglavja).
 Petra Svoljšak, Soča, sveta reka : italijanska zasedba slovenskega ozemlja (1915–1917), 2003 (izbrana poglavja).
 Patrick Finney (ed.), Remembering the Second World War (Routledge 2018) (izbrana poglavja).
 J.M. Winter, The Experience of World War I. Macmillan, London, 1998 (izbrana poglavja).
 Oto Luthar, The Great War and Memory in Central and South-eastern Europe (Brill 2016) (izbrana poglavja).
 Richard C. Hall: The Balkan Wars 1912-1913: Prelude to the First World War, Routledge (2000) (izbrana poglavja).
 Petra Svoljšak, Andrej Rahten, Gregor Antoličič (ur.), Na predvečer velike vojne: politični koncepti, zarote in teorije (Mohorjeva, d.o. o. 2019) (izbrana poglavja).
 Federica Pedriali, Cristina Savettieri: Mobilizing Cultural Identities in the First World War: History, Representations and Memory, Palgrave Macmillan (2020) (izbrana poglavja).

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga in ustni izpit.

Reference nosilca

ŠIMAC, Miha. Pod cesarskim orlom: Šentrupert na Dolenjskem v času prve svetovne vojne: 1914–1918. 1. izd. Ljubljana: Reitenburg, 2018. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-288-848-0.
ŠIMAC, Miha. Vojaški duhovniki iz slovenskih dežel pod habsburškim žezlom, (Acta Ecclesiastica Sloveniae, 36). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2014. 422 str., ilustr. ISBN 978-961-6844-37-6.
ŠIMAC, Miha. Ljubljansko semenišče med veliko vojno. Bogoslovni vestnik: glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 77, [št.] 1, str. 39–52. ISSN 0006-5722.
ŠIMAC, Miha. "Vzame cesar staršem sine": Boštjan Olip v vojaški službi. In: et al. Boštjan Olip: dnevnik 1914–1918. Radovljica: Muzeji radovljiške občine, 2018. Leto 1, str. 73-126, ilustr. Zbornik Mestnega muzeja Radovljica, leto 1, 2018. ISBN 978-961-6687-12-6. ISSN 2630-2527.
ŠIMAC, Miha. Between bullets and prayers : Slovenian military chaplains in Galicia at the beginning of World War I (1914/1915). V: PUDŁOCKI, Tomasz (ur.), RUSZAŁA, Kamil (ur.). Wielka wojna wyzwań duchowych : kapelani wojskowi na froncie wschodnim 1914–1920. Kraków: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica". 2020, str. 95–113.