Gospodarska zgodovina

Cilji in kompetence

• Študente seznaniti z vsebinami, s katerimi bodo poglobili svoje poznavanje lokalne regionalne in svetovne gospodarske zgodovine.
• Na osnovi gospodarsko zgodovinskih vsebin študentje lahko razumejo izvor sodobnih gospodarskih ureditev in vzročno posledično razmerje med posameznimi družbenimi podsistemi.
• Poznavanje in razumevanje primerjalne gospodarske uspešnosti/neuspešnosti posameznih družb, držav, kulturnih okolij; vstopanja v procese gospodarske modernizacije; strukturnih endogenih in eksogenih dejavnikov dolgoročnega ekonomsko-historičnega razvoja.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti.

Vsebina

Pri predmetu se študentke in študentje seznanijo z gospodarsko zgodovino kot znanstveno disciplino, njenimi temeljnimi metodološkimi in konceptualnimi izhodišči. Predmet prav tako vključuje predstavitev dolgoročnih razvojnih tendenc v ekonomiji in tudi v družbi, ki so imele za posledico preobrazbo gospodarske in socialne podobe v moderni dobi s poudarkom na indusrrializaciji na nacionalnih in mednarodnih ravneh v primerjalnem kontekstu. Predstavitev osrednjih strukturnih gospodarskih procesov in transformacij je vpeto v širši družbeni kontekst, v kontekst vzročno-posledične pogojenosti gospodarskega, socialnega, političnega in kulturnega razvoja. Vsebina predmeta je členjena na sledeče vsebine: nastajanje in delovanje različnih gospodarsko-političnih ureditev ¬(ekonomski liberalizem, avtoritarni sistemi ekonomskega dirigizma, centralno-planske ekonomije in uravnavane tržne ekonomije oziroma mešani gospodarski modeli s simbolom države blagostanja), koncepti moderne gospodarske rasti, mednarodna trgovina, mednarodne ekonomske organizacije in ureditve, potrošniška družba, zadružništvo, regionalne razlike in integracije/ globalizacija, monetarni in finančni nacionalni in mednarodni sistemi, razmerja med tehnologijo, znanstveno raziskovalnim delom in gospodarskim razvojem, izobraževanje in prebivalstvo kot ekonomski faktor .

Predvideni študijski rezultati

• Spoznavanje dinamike in temeljnih značilnosti gospodarskega razvoja oziroma nastajanja modernih gospodarskih sistemov jim omogoči orientacijo v gospodarskem času in prostoru, to je primerjalno analitično umeščanje konkretnega gospodarskega dogajanja v kompleks siceršnjih družbeno gospodarskih ozadij.
• Študentke in študenti razvijejo sposobnost kritične presoje gospodarsko zgodovinskih procesov, njihovo vpetost v družbeno okolje, sposobnost problematiziranja posameznih gospodarskih pojavov na osnovi relevantnih virov ali gospodarsko zgodovinopisne literature

Temeljna literatura in viri

F. Braudel, A History of Civilizations, Penguin Books, New York, 1993.

R. Cameron, A Concise Economic History of the World from Paleolithic Time to the present. Oxford University Press, Oxford, 2003.

G. Kenwood in A. L. Lougheed, The Growth of the Inernational Economy 1820–2000.An Introductory Text. Fourth Edition, Routledge, London, 1999.

A. Maddison, The World Economy: Historical Statistics. Development Centre of the Organisation for Economic Co-operation and Development cop., Paris, 2003.

D. Landes, The wealth and poverty of nation: why some are so rich and some so poor?. London, 1999.

D. Landes, The unbound Prometheus: Technological Change and industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present, 1988.

N. Rosenberg, R. Landau, D. Mowery (ed.), Techology and the wealth of Nation, Standford, 1992.

C. Kindleberger, The Financial history of Western Europe. New York-Oxford, 1993.

D. Hansen, European economic history : from mercantilism to Maastricht and beyond, Copenhagen, 2001.

The Economic History of Eastern Europe, Oxford, 1985/1986.

J. Lampe, M. Jackson, Balkan Economic History 1550-1950: From Imperial Borderlands to Developing Nations, Bloomington, 1982.

T. Hočevar, The Structure of the Slovenian Economy 1848-1963, New York 1965.

Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjene Slovenije do mednarodnega priznanja Republike Slovenije, 1848-1992, Ljubljana, 2005.

Načini ocenjevanja

Ustni izpit

Reference nosilca

Žarko Lazarević se prvenstveno ukvarja z gospodarsko zgodovino. Vsebinsko posega s svojimi raziskavami na različna področja gospodarskega razvoja Slovenije. Tako tematika njegovega raziskovalnega dela sega od preučevanja razvoja kmetijstva, procesa industrializacije, razvoja finančnega sektorja, zadružništva, podjetništva, nacionalizma v ekonomiji/nacionalnega interesa, oglaševanja in blagovnih znamk ter vsebin upravljanja z zgodovino. Sloveniji. Temu pa se pridružuje tudi raziskovanje vpliva gospodarskih procesov na družbeno strukturo in v tem okviru zlasti dolgoročno strukturno spreminjanje gospodarsko–socialne podobe Slovenije.

Recent publications:

Books:

 • Plasti prostora in časa : iz gospodarske zgodovine Slovenije prve polovice 20. Stoletja (Chapters from the economic history of Slovenia in the first half of 20th Century) (Ljubljana 2009)
 • Prilozi finansijskoj istoriji Jugoistočne Evrope 20. veka : pregledi iz Slovenije i Srbije. (Contributions to financial history of Southeastern Europe) Beograd: Megatrend univerzitet, 2011.
 • SHIBA, Nobuhiro (ed.), GABRIČ, Aleš (ed.), SUZUKI, Kenta (ed.), LAZAREVIĆ, Žarko (ed.). School history and textbooks : a comparative analysis of history textbooks in Japan and Slovenia, Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2013.

Recent selected articles:

 • Von der Besatzung zur Liquiderung - : das slowenische Bankwesen in den 1940er Jahren, in: Ralf Ahrens (ed.), Umbrüche und Kontinuitäten in der mitteleuropäischen Kreditwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg, (Geld und Kapital, 2005/06, Stutgart, 2008, 47-62);
 • Kontinuitäten und Brüche : der lange Weg zu einer slowenischen Wirtschaftsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, in: Klaus Tenfelde, Sabine Rutar and Rolf Wörsdörfer (eds.), Sozialgeschichte und soziale Bewegungen in Slowenien, (Mitteilungsblatt des Instituts für soziale Bewegungen, Nr. 41) (Essen, 2009, 51-69);
 • The replacement of economic elites in Slovenia after world war II., in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte (2010, Nr. 2, 147-162);
 • Slovenian Banks during the Great Depression, in: Economic and Financial Stability in SE Europe in a Historical and Comparative Perspective : Fourth Conference of Southeast Europe Monetary History Network (Beograd 2010, 1-16);
 • Cooperative models, practices, and meanings : tools for coping with personal and social risks. Megatrend rev., 2011, vol. 8, no. 2, pp. 233-258;
 • Education and economic development in Slovenia : some observations up to WWI. In: VODOPIVEC, Peter (ed.), GABRIČ, Aleš (ed.). The role of education and universities in modernization processes in Central and South-Eastern European counties [i. e. countries] in 19th and 20th century, (Zbirka Vpogledi, 3). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino: Avstrijski znanstveni institut; Wien: Zentrum für Soziale Innovation, 2011, pp. 103-114;
 • Backgrounds and concepts of economic sanctioning in Slovenia during the 20th century. In: KOSTER, Margo de (ed.).Justice in wartime and revolutions : Europe, 1795-1950 : Europe, 1795-1950. Bruxelles = Brussels = Brussel: Algemeen Rijkarchief: = Archives générales du Royume, 2012, pp. 239-256.
 • The concept of progress in the teaching of history : some observations from Slovenian textbooks. V: SHIBA, Nobuhiro (ed.), GABRIČ, Aleš (ed.), SUZUKI, Kenta (ed.), LAZAREVIĆ, Žarko (ed.). School history and textbooks: a comparative analysis of history textbooks in Japan and Slovenia, Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2013, str. 205-217.